HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2020. GODINI

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/20 /15.1.2020./

 1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/20 /26.2.2020./
 2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 18/20 /6.3.2020./
 3. ZAKON o visini stope zatezne kamate (bosanski jezik)
  ZAKON o visini stope zatezne kamate (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/20 /7.5.2020./
 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (bosanski jezik)
  ZAKON o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  Član 1.  
  Član 4. 
  Prihodi, primitci i financiranje  
  Rashodi opći dio  
  Rashodi posebni dio  
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
  Član 1.  
  Član 4. 
  Prihodi, primitci i financiranje  
  Rashodi opći dio  
  Rashodi posebni dio
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/20 /3.7.2020./
 8. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/20 /19.8.2020./
 9. ZAKON o dopunama  Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama  Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o izmjenama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ZAKON o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (bosanski jezik)
  ZAKON o obveznim osiguranjima u saobraćaju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/20 /16.10.2020./
 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/20 /23.10.2020./
 15. ZAKON o hemikalijama (bosanski jezik)
  ZAKON o kemikalijama (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/20 /30.10.2020./
 17. ZAKON o zaštiti na radu (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti na radu (hrvatski jezik)
 18. ZAKON o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (hrvatski jezik)