HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U

"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2019. GODINI

 


  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/19
  /23.1.2019./
 1. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za usaglašavanje stavova u vezi sa Prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za usuglašavanje stavova u svezi sa Prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Arbitražni tribunal u vezi odluke Komisije SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Arbitražni tribunal u vezi odluke Povjerenstva SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/19 /25.1.2019./
 4. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE broj 03-31-1242/2018
  «Službene novine Federacije BiH», broj 6/19 /1.2.2019./
 6. RJEŠENJE broj 03-31-1260/2018
 7. RJEŠENJE broj 03-31-1070/2018
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/19 /13.2.2019./
 8. RJEŠENJE o imenovanju članice Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provođenja Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2018. - 2022. godina (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članice Upravnog odbora za koordinaciju i praćenje provođenja Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za razdoblje 2018. - 2022. godina (hrvatski jezik)
 9. RJEŠENJE o imenovanju zajedničkog Interresornog radnog tijela (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zajedničkog Interresornog radnog tijela (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/19 /22.2.2019./
 11. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za praćenje implementacije Programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima –transfer za izgradnju cesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Odbora za praćenje implementacije Programa utroška sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima –transfer za izgradnju cesta i brzih cesta” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/19 /27.2.2019./
 12. RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i o oduzimanju čina (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i o oduzimanju čina (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/19 /6.3.2019./
 13. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za revidiranje ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za revidiranje ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/19 /15.3.2019./
 14. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 15. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za usaglašaanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica
  «Službene novine Federacije BiH», broj 24/19 /12.4.2019./
 16. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/19 /19.4.2019./
 17. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za statistiku
 18. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
 19. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
 20. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/19 /24.4.2019./
 21. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT – Computer Emergency Respond Team) za institucije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne skupine za odgovor na računarske incidente (CERT – Computer Emergency Respond Team) za institucije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. RJEŠENJE broj 03-31-225/2019
 23. RJEŠENJE broj 03-31-1242-1/2018
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/19 /26.4.2019./
 24. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za usuglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 25. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/19 /6.5.2019./
 26. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 33/19 /17.5.2019./
 28. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za izradu analize uticaja na poslovanje sistemskih i korisničkih IT servisa i registara (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju Radne skupine za izradu analize utjecaja na poslovanje sistemskih i korisničkih IT servisa i registara (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/19 /22.5.2019./
 29. RJEŠENJE o razrješenju vršioca dužnosti zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju vršitelja dužnosti zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 30. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 31. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija (hrvatski jezik)
 32. RJEŠENJE o razrješenju predsjedavajuće Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjedavajuće Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjedavajućeg Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/19 /24.5.2019./
 34. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne Radne grupe za utvrđivanje aktivnosti s ciljem provođenja člana 130. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresorne Radne grupe za utvrđivanje aktivnosti s ciljem provedbe članka 130. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/19 /29.5.2019./
 35. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o formiranju Interresorne radne skupine za izradu Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. RJEŠENJE broj 03-31-328/2019
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/19 /7.6.2019./
 37. RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Nadzornog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za tansfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za tansfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o formiranju stalne Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o formiranju stalne Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/19 /14.6.2019./
 44. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obiježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obiježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (hrvatski jezik)
 45. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kanididata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kanididata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/19 /26.6.2019./
 46. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Radne grupe (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o formiranju Radne skupine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/19 /28.6.2019./
 47. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku (hrvatski jezik)
 48. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijeke poslove (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijeke poslove (hrvatski jezik)
 49. RJEŠENJE o postavljenju direktora Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora  Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/19 /3.7.2019./
 52. RJEŠENJE o razrješenju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. RJEŠENJE o imenovanju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 54. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 55. RJEŠENJE o imenovanju zamjenice direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenice ravnateljice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/19 /10.7.2019./
 56. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
 57. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju zamjenice direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju zamjenice direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 58. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za pripremu prijedloga smještaja Federalnih institucija u Mostaru (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za pripremu prijedloga smještaja Federalnih institucija u Mostaru (hrvatski jezik)
 59. RJEŠENJE broj 03-02-803/2018
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/19 /2.8.2019./
 60. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 61. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sustava (hrvatski jezik)
 62. RJEŠENJE o davanju ovlaštenja za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju ECS 10/18
 63. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 64. RJEŠENJE broj 03-31-36/2018
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/19 /7.8.2019./
 65. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)