ZAKON

O GRADU GRADAČAC

 

 

Članak 1.

 

 

Predmet Zakona

 

 

Sukladno uvjetima iz članka 5. stavak 2. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom se

uspostavlja Grad Gradačac, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje

statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

 

 

Članak 2.

 

 

Teritorij

 

 

Teritorij Grada Gradačac čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Gradačac na dan stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Članak 3.

 

 

Svojstvo

 

 

Grad Gradačac je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.

 

 

Članak 4.

 

 

Samoupravni organi

 

 

(1) Samoupravni organi Grada Gradačac su gradsko vijeće i gradonačelnik.

(2) Samoupravni organi Grada Gradačac poslove iz svoje nadležnosti vrše sukladno ustavu, zakonu i Statutu Grada.

(3) Mandat vijećnika gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.

 

 

Članak 5.

 

 

Gradsko vijeće

 

 

(1) Organ odlučivanja Grada Gradačac je Gradsko vijeće.

(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada sukladno zakonu.

(3) Gradsko vijeće Grada Gradačac bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.

 

 

Članak 6.

 

 

Gradonačelnik

 

 

(1) Izvršni organ Grada Gradačac je gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik Grada Gradačac bira se sukladno Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine

Federacije BiH", broj 19/08).

 

 

Članak 7.

 

 

Statut

 

 

(1) Grad Gradačac ima Statut.

(2) Statutom Grada Gradačac propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlasti i način rada njegovih organa, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.

(3) Statut Grada Gradačac mora biti sukladan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Tuzlanskog kantona i federalnom i kantonalnom zakonodavstvu.

(4) Statut Grada Gradačac priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.

 

 

Članak 8.

 

 

Pravno sljedništvo

 

 

(1) Grad Gradačac je pravni sljednik Općine Gradačac i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.

(2) Vijećnici Općinskog vijeća Gradačac i načelnik Općine Gradačac, izabrani na Općinskim izborima održanim 02. listopada 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju sa radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Gradačac.

(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju sa radom kao organi i službe Grada

Gradačac.

(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju sa radom kao javna poduzeća i ustanove Grada Gradačac.

 

 

Članak 9.

 

 

Privremena statutarna odluka

 

 

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Gradačac održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Gradačac u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

 

 

Članak 10.

 

 

Stupanje na snagu

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mr. sci. Elvir Karajbić

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović