ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), iza članka 105 e. dodaje se novi članak 105 f. koji glasi:

 

 

"Članak 105 f.

 

 

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2019. godini Proračun Grada Mostara kao i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara."

 

 

Članak 2.

 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Elvir Karajbić