ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ

ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), u članku 68. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Izuzetno od stavka (1) ovog članka, Operator distribucijskog sustava može izvršiti privremeno priključenje bespravno izgrađenih objekata na distribucijsku mrežu, uz Uvjerenje izdato od strane organa uprave mjerodavnog za izdavanje građevinske dozvole o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju ili nakon provedenog postupka o činjenicama o

kojima organ ne vodi službenu evidenciju o tome:

1) da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti;

2) da li je izgrađeni objekat u postupku legalizacije.".

U stavku (3) riječi: "koji je utvrđen u pisanoj suglasnosti organa uprave mjerodavnog za izdavanje građevinske dozvole", brišu se.

Stavak (5) briše se.

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 73. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Na objekte čiji su imovinsko-pravni odnosi uređeni u skladu sa stavkom (1) ovog članka, elektroenergetski subjekt je dužan plaćati posebne naknade, uključujući naknade za koncesiju

i naknade utvrđene drugim zakonima, a u slučaju nastanka štetnog događaja dužan je učinjenu štetu nadoknaditi.".

Stavak (3) briše se.

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 76. stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekat bez suglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti je dužan, od vlasnika objekta zahtijevati da u određenom roku poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta, te o tome obavijesti mjerodavni

organ lokalne uprave.".

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

"(4) Ukoliko vlasnik objekta ne poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta u datom roku, elektroenergetski subjekt je dužan od mjerodavnog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje objekta.".

Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5).

U dosadašnjem stavku (4) koji postaje stavak (5) broj "(3)" zamjenjuje brojem "(4)".

 

 

Članak 4.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović