ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ

ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), u članu 68. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, Operator distributivnog sistema može izvršiti privremeno priključenje bespravno izgrađenih objekata na distributivnu mrežu, uz Uvjerenje izdato od strane organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole o činjenicama o

kojima organ vodi službenu evidenciju ili nakon provedenog postupka o činjenicama o kojima organ ne vodi službenu evidenciju o tome:

1) da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu doneseni planski dokumenti;

2) da li je izgrađeni objekat u postupku legalizacije.".

U stavu (3) riječi: "koji je utvrđen u pisanoj saglasnosti organa uprave nadležnog za izdavanje građevinske dozvole", brišu se.

Stav (5) briše se.

 

 

Član 2.

 

 

U članu 73. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Na objekte čiji su imovinsko-pravni odnosi uređeni u skladu sa stavom (1) ovog člana, elektroenergetski subjekt je dužan plaćati posebne naknade, uključujući naknade za koncesiju i naknade utvrđene drugim zakonima, a u slučaju nastanka štetnog događaja dužan je učinjenu štetu nadoknaditi.".

Stav (3) briše se.

 

 

Član 3.

 

 

U članu 76. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekat bez saglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti je dužan, od vlasnika objekta zahtijevati da u određenom roku poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta, te o tome obavijesti nadležni

organ lokalne uprave.".

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Ukoliko vlasnik objekta ne poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta u datom roku, elektroenergetski subjekt je dužan od nadležnog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje objekta.".

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

U dosadašnjem stavu (4) koji postaje stav (5) broj "(3)" zamjenjuje brojem "(4)".

 

 

Član 4.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović