ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

Članak 1.
Prihodi, primici i finansije
Opći dio
Posebni dio
Članak 4.