ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

Član 1.
Prihodi, primici i finansije
Opšti dio
Posebni dio
Član 4.