ZAKON

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU  PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/19), u članku 10. u stavku (1) u petom retku briše se točka i dodaju se riječi: „te u drugim slučajevima kada o tome odluči Vlada Federacije Bosne i Hercegovine“.

 

Članak 2.

 

U članku 17. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:

 

(5) Preraspodjelom sredstava ne može se vršiti umanjenje odnosno povećanje pozicija projekta 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba i 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju  - Vansudska nagodba, osim u okviru ova dva ekonomska koda, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim pozicijama vrši između proračunskih korisnika.

 

Dosadašnji stavci (5) i (6) postaju stavci (6) i (7).

 

 

Članak 3.

 

U članku 22. iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5), koji glasi:

 

(5) U slučaju da ugovorom članica koalicije nije reguliran način raspodjele sredstava koja pripadaju koaliciji, te u slučaju prestanka ugovora odnosno prestanka odredbi kojim je reguliran način raspodjele sredstava, isti će se raspodijeliti na način kako je to određeno stavkom (3) ovog člana o čemu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.

 

U članku 25. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2), koji glasi:

 

(2) Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Proračuna, pozicija „Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“, koristit će se po programima koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine a izvršavat će se s posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. Neiskorištena sredstva iz Proračuna 2019. godine prenijet će se u narednu fiskalnu godinu.

 

 

 

 

Članak 5.

 

U članku 26. u stavu (2) u petnaestom retku riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza broja „48/11“ dodaju se riječi: „i 36/18“.

 

Članak 6.

 

U članku 30. u stavku (1) u trećem retku riječi: „Tekući transferi pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“ i u petom retku riječi: „Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“, brišu se.

 

Članak  7.

 

U članku 42. u stavku (1) u sedmom retku riječ „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza broja „55/18“ piše se zarez i dodaju riječi: „105/18, 18/19 i 41/19“.

                                                       

Članak 8.

 

U članku 45. u stavku (3) u trećem retku vrši se ispravka umjesto „br. 48/04 i 77/08“, treba da stoji „br. 77/04 i 48/08“.

 

Članak 9.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

 

 

 

 

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

TOMISLAV MARTINOVIĆ

PREDSJEDATELJ

ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

 

MIRSAD ZAIMOVIĆ