Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE

D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA

DUGOROČNO FINANCIRANJE PROJEKATA PUTEM

DODJELE KREDITA ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program).

 

 

II

 

 

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu, čine:

- sredstva koja će mjesečno bili alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Union banci d.d. Sarajevo od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realiziranih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos sredstava prema procje­ni Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou iznosi cca. 350.000,00 KM),

- saldo sredstava zatečenih na računu Union banke d.d. Sarajevo na dan 19.03.2019. godine u iznosu od 700.000,00 KM,

- sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Union banci d.d. Sarajevo od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava realiziranih putem Union banke d.d. Sarajevo (očekivani iznos sredstava prema procjeni Union banke d.d. Sarajevo na godišnjem nivou iznosi cca. 1.000.000,00 KM),

- odobrena sredstva po Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.    godinu, u iznosu od 2.650.000,00 KM.

 

 

III

 

 

Program utroška sredstava iz točke I ove odluke, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom mini­starstvu financija/finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercego­vine sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i.Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) i Programom iz točke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija/finansija i Union banka d.d. Sarajevo, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 263/2019

05. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.