Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br: 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE

D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA

ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA

DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM

DODJELE KREDITA ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu (u daljem tekstu: Program).

 

 

II

 

 

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu, čine:

- sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Union banci d.d. Sarajevo od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava    realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos sredstava prema procjeni Razvojne banke Federacije Bosne i Hercego­vine na godišnjem nivou iznosi cca 350.000,00 KM),

- saldo sredstava zatečenih na računu Union banke d.d. Sarajevo na dan 19.03.2019. godine u iznosu od 700.000,00 KM.

- sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Union banci d.d. Sarajevo od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Union banke d.d. Sarajevo (očekivani iznos sredstava prema procjeni Union '"banke d.d. Sarajevo na godišnjem nivou iznosi cca 1.000.000,00 KM),

- odobrena sredstva po Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u iznosu od 2.650.000,00 KM.

 

 

III

 

 

Program utroška sredstava iz tačke I ove odluke, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom mini­starstvu finansija/financija i Vladi Federacije Bosne i Hercego­vine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) i Programom iz tačke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija/financija i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti..

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 263/2019

05. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.