Temeljem čl. 34. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA

RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE" UTVRĐENIH

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući,transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike" utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA

RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE"

 

RB

NAZIV PROGRAMA

POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA U KM

1.

Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, mapiranje porušenih/izgrađenih stambenih objekata u povratničkim zonama

4.600.000,00

2.

Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od znacaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diversifikacija privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, rekultivacija poljoprivrednog zemljišta i ambijentalna privlačnost

10,000.000,00

3.

Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni projekti, projekti besplatne pravne pomoći, Stipendiranje studenata - povratnika sa područja Republike Srpske, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske, pronatalitetna politika i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija

1.000.000,00

4.

Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine

500.000,00

UKUPNO: 1-4

16.100.000,00

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA RASELJENE OSOBE I POVRATNIKE"

A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica

I. Opći kriteriji:

 

Opći kriteriji utvrđeni su Zakonom o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/05);

1.     da je izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH ili povratnik;

2.     daj e iskazao namjeru za povratkom;

3.     da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;

4.     da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;

5.     da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuslovnom   za   stanovanje, sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;

6.     da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, sukladno odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;

7.     da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.

Opći kriteriji iz tačke 6. prethodnog stavka isključivo se odnose na sadašnje članove domaćinstva.

 

II Posebni kriteriji za izbor korisnika su:

1.     Korisnik pomoći:

a)     korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično,

b)     korisnik pomoći sa statusom raseljene osobe,

c)     korisnik pomoći sa statusom izbjeglice iz BiH.

2.     Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:

a)     socijalna kategorija,

b)     osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,

c)     samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji obitelji,

d)     šehidske obitelji/obitelji poginulih boraca,

e)     demobilizirani nezaposleni borci definirani Zakonom o boračkoj populaciji FBiH,

f)      obitelji nestalih osoba i

g)     bivši logoraši.

3.     Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.

4.     Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje prijeratno prebivalište,

5.     Temeljem uvida u činjenično stanje na terenu.

Korisnici pomoći su odabrani iz javnih poziva koje je provelo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u 2017. godini: Javnog poziva za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04-36-1-1819-1/17 od 23.11.2017. godine i Javnog poziva za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04-36-1-1820-1/17 od 23.11.2017. godine, za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području općina Republike Srpske, objavljenim u novembru 2017. godine. Javni pozivi su obrađeni u 2018. godini i formirane konačne rang liste potencijalnih korisnika koje će se koristiti u 2019. godini.

Odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica u svrhu povratka vršit će se sukladno Procedurama za odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata u funkciji povratka i sanaciju stambenih objekata oštećenih usljed elementarnih nepogoda posredstvom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 04-36-1-1819-3/17 od 28.11.2017. godine.

 

B) Kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka

Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža, sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata, pomoć za pokretanje biznisa i zapošljavanje u zanatskim i proizvodno - uslužnim djelatnostima (nabava opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne mehanizacije, priključaka i opreme, plastenika, sadnica drvenastog i jagodičastog voća, izgradnja objekata za stočarstvo, financijska pomoć za nabavu sitne i krupne stoke, pčelinjih društava, repromaterijala i dr.), pomoć za zapošljavanje mladih, obrazovanih kadrova kroz program obavljanja pripravničkog staža radi stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva, uspostavljanje suradnje sa dijasporom, kao i kroz druge oblasti zavisno od utvrđenih potreba povratnika.

 

I Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizičke osobe - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapočljavanju povratnika:

1.     da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području Federacije Bosne i Hercegovine ih povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

2.     da raspolaže potrebnim/traženim resursima, odnosno da u traženom roku može obezbijediti sve potrebne/tražene preduvjete za implementaciju projekta (u zavisnosti od vrste projekta npr. financijska sredstva za sufinanciranje projekta, izgrađena infrastruktura, objekti i drugi resursi);

3.     da je fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost, odnosno da je pokrenuo postupak registracije kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava (za programe podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u maloj privredi, programu podrške start - up);

4.     da je nezaposleni član povratničkog domaćinstva bez radnog, iskustva potrebnog za rad u struci (za programe obavljanja pripravničkog staža radi stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva).

 

II Posebni kriteriji koji se odnose na fizičke osobe - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     ranija korištenosl/nekorištenost financijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     broj i starosna dob članova obitelji/osoba koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva -članovi obitelji mlađe životne dobi/obrazovani kadrovi;

3.     socijalni status obitelji (radni i drugi status članova domaćinstva, ispodprosječna primanja, obitelji u stanju socijalne potrebe i sl.);

4.     dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske obitelji odnosno obitelji poginulog borca, RVI, obitelji nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, deraobilisani borci, obitelji u kojima je žena nosilac domaćinstva, osobe sa invaliditetom i sl.);

5.     biznis plan - projekat za djelatnost;

6.     raspolaganje dodatnom imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva, ranije iskustvo ili educiranost za djelatnost iz projekta/aplikacije;

7.     registrovano poljoprivredno gazdinstvo (za projekte u poljoprivredi).

 

III Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije;

2.     izvršena registracija pravnog subjekta;

3.     izmirene obaveze po pitanju poreza i doprinosa za uposlene;

4.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruge, zadruge/organizacije, asocijacije i sl.).

 

IV Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe -Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     ranija korištenost/nekorištenost financijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;

3.     broj postojećih uposlenika iz kategorije povratnika, te pripadnika ranjivih kategorija (invalidi, RVI, demobilizirani borci, članovi šehidskih obitelji/obitelji poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama i dr.);

4.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti;

5.     ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora;

6.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

7.     ocjena održivosti projekta;

8.     spremnost sufinanciranja projekta vlastitim sredstvima.

 

V Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

1.     izvršena registracija pravnog subjekta;

2.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruge/zadruge/organizacije/asocijacije i sl.);

3.     da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj održivog povratka i širu društvenu zajednicu.

 

VI Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe -Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

1.     spremnost sufinanciranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora;

2.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

3.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;

4.     očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika. Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih lica utvrđivat će se dostavljenim projektom realizacije pomoći, odnosno obrazloženim zahtjevom temeljem projektne dokumentacije odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.

Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti sukladno Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom povratku, broj 03-36-2-10-1/17 od 30.11.2017. godine i pojedinačnim procedurama donesenim u odnosu na javne oglase.

Kriteriji i način izbora korisnika pomoći u odnosu na Program 3. "Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informa­tivni i edukativni projekti, projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata - povratnika sa područja Republike Srpske, sufinanciranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske, pronatalitetna politika i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija" će se vršiti sukladno Procedurama sa kriterijima za ocjenu kvaliteta i opravdanosti prijava-zahtjeva-projekata iz Programa humanitarnih, zdravstve­nih, psihosocijalnih, informativnih i edukativnih projekata, projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata -povratnika sa područja Republike Srpske, sufinanciranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske, pronatalitetna politika i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija, broj 05-36-3-288/19 od 26.02.2019. godine.

Program 4. "Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine" sukladno Procedurama za organizovanje ukopa, obilježavanje godišnjica i izgradnju spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine, broj 01-36-680/15 od 15.04.2015, godine.

 

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je stvaranje uvjeta za uspješnu realizaciju različitih vrsta pomoći iz "Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu", odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz:

- stvaranje uvjeta za povratak kroz obnovu i rekonstruk­ciju stambenih objekata;

- stvaranje uvjeta za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja;

- obezbjeđenje uvjeta za održivost povratka i poboljša­nje kvaliteta življenja;

- poboljšanje životnih uvjeta kroz projekte humanitarne pomoći;

- stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti povratnika;

- stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika po temelju sporazuma o readmisiji;

- poboljšanje životnih uvjeta kroz projekte humanitarne pomoći, projekte besplatne pravne pomoći, projekte razvojne, pomoći EU fondova, suradnja sa dijasporom i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija;

- stipendiranje studenata - povratnika sa područja Republike Srpske;

- sufinanciranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske;

- podršku organizovanja ukopa i godišnjica stradanja, te izgradnja spomen obilježja i memorijalnih centara;

- uspostavljanje virtuelne mape uništenih/obnovljenih stambenih objekata u   povratničkim zonama, sa osnovnim podacima o članovima domaćinstva koje je živjelo (1991. godine) i koje trenutno živi u objektu, te podacima o korištenim    donacijama ovog Ministarstva i drugih donatora.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I ove odluke, sukladno "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška sredstava iz točke I ove odluke, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.

 

 

IV

 

 

Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I od rednog broja 1.- 4. ove odluke, će se vršiti temeljem projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sukladno Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, te Pravilnikom o visini ulaganja za rekonstrukciju objekata, humanitarnu pomoć i održivost povratka korisnika sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 02-02-188/17 od 02.02.2017. godine i Procedurama donesenih od strane istog.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 256/2019

05. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.