Na osnovu čl. 34. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. hitnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI

TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA

RASELJENA LICA I POVRATNIKE" UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih u razdjelu 53. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA

RASELJENA LICA I POVRATNIKE"

 

RB

NAZIV PROGRAMA

POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA U KM

1.

Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenih objekata i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, mapiranje porušenih/izgrađenih stambenih objekata u povratničkim zonama

4.600.000,00

2.

Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od znacaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diversifikacija privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, rekultivacija poljoprivrednog zemljišta i ambijentalna privlačnost

10,000.000,00

3.

Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni i edukativni projekti, projekti besplatne pravne pomoći, Stipendiranje studenata - povratnika sa područja Republike Srpske, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske, pronatalitetna politika i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija

1.000.000,00

4.

Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine

500.000,00

UKUPNO: 1-4

16.100.000,00

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"

A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica

I Opći kriteriji:

 

Opći kriteriji utvrđeni su Zakonom o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/05):

1.     da je izbjeglica iz BiH, raseljeno lice u BiH ili povratnik;

2.     da je iskazao namjeru za povratkom;

3.     da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;

4.     da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;

5.     da se stambena jedinica koja je predmet rekonstruk­cije smatra neuslovnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;

6.      da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u

skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;

7.     da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji   odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.

Opći kriteriji iz tačke 6. prethodnog stava isključivo se odnose na sadašnje članove domaćinstva.

 

II Posebni kriteriji za izbor korisnika su:

1.     Korisnik pomoći:

a)     korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebi­valište i živi u uslovima koji su ispod utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u improvizovanim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično,

b)     korisnik pomoći sa statusom raseljene osobe,

c)     korisnik pomoći sa statusom izbjeglice iz BiH.

2.     Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:

a)     socijalna kategorija,

b)     osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,

c)     samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,

d)     šehidske porodice/porodice poginulih boraca,

e)     demobilisani nezaposleni borci definisani Zakonom o boračkoj populaciji FBiH,

f)     porodice nestalih osoba i

g)    bivši logoraši.

3.     Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinja­vanja, alternativnom smještaju ili zadovoljavaju uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj,

4.     Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje prijeratno prebivalište,

5.     Na osnovu uvida u činjenično stanje na terenu.

Korisnici pomoći su odabrani iz javnih poziva koje je provelo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u 2017. godini: Javnog poziva za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04-36-1-1819-1/17 od 23.11.2017. godine i Javnog poziva za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04-36-M820-1/17 od 23.11.2017. godine, za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na području opština Republike Srpske, objavljenim u novembru 2017. godine. Javni pozivi su obrađeni u 2018. godini i formirane konačne rang liste potencijalnih korisnika koje će se koristiti u 2019. godini.

Odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju stambenih jedinica u svrhu povratka vršit će se u skladu sa Procedurama za odabir korisnika pomoći za rekonstrukciju i izgradnju stambenih objekata u funkciji povratka i sanaciju stambenih objekata oštećenih usljed elementarnih nepogoda posredstvom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 04-36-1-1819-3/17 od 28.I1.2017. godine.

 

B) Kriteriji izbora korisnika pomoći za održivost povratka

Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža, sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata, pomoć za pokretanje biznisa i zapošljavanje u zanatskim i proizvodno - uslužnim djelatnostima (nabavka opreme, repro-materijala i dr.), pomoć za zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne mehanizacije, priključaka i opreme, plastenika, sadnica drvenastog i jagodičastog voća, izgradnja objekata za stočarstvo, finansijska pomoć za nabavku sitne i krupne stoke, pčelinjih društava, repromaterijala i dr.), pomoć za zapošljavanje mladih, obrazovanih kadrova kroz program obavljanja priprav­ničkog staža radi stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva, uspostavljanje saradnje sa dijasporom, kao i kroz druge oblasti zavisno od utvrđenih potreba povratnika.

 

I Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizička lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području Federacije Bosne i Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

2.     da raspolaže potrebnim/traženim resursima, odnosno da u traženom roku može obezbjediti sve potrebne/tražene preduslove za implementaciju projekta (u zavisnosti od vrste projekta npr. finansijska sredstva za sufinansiranje projekta, izgrađena infrastruktura, objekti i drugi resursi);

3.     da je fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost, odnosno da je pokrenuo postupak registracije kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava (za programe podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u maloj privredi, programu podrške start - up);

4.     da je nezaposleni član povratničkog domaćinstva bez rad­nog iskustva potrebnog za rad u struci (za programe oba­vljanja pripravničkog staža radi stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva).

 

II Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva -članovi porodice mlade životne dobi/obrazovani kadrovi;

3.     socijalni status porodice (radni i drugi status članova domaćinstva, ispodprosječna primanja, porodice u stanju socijalne potrebe i sl.);

4.     dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca, RVI, porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, porodice u kojima je žena nosilac domaćinstva, osobe sa invaliditetom i sl.);

5.     biznis plan - projekat za djelatnost;

6.     raspolaganje dodatnom imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva, ranije iskustvo ili educiranost za djelatnost iz projekta/aplikacije;

7.     registrovano poljoprivredno gazdinstvo (za projekte u poljoprivredi).

 

III Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije;

2.     izvršena registracija pravnog subjekta;

3.     izmirene obaveze po pitanju poreza i doprinosa za uposlene;

4.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruženja, zadruge/organizacije, asocijacije i sl.).

 

IV Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;

3.     broj postojećih uposlenika iz kategorije povratnika, te pripadnika ranjivih kategorija (invalidi, RVI, demobilisani borci, članovi šehidskih porodica/porodice poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama i dr.);

4.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti;

5.     ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od strane drugih donatora;

6.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

7.     ocjena održivosti projekta;

8.     spremnost sufinansiranja projekta vlastitim sredstvima.

 

V Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

1.     izvršena registracija pravnog subjekta;

2.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruženja/zadruge/ organizacije/asocijacije i sl.);

3.     da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj održivog povratka i širu društvenu zajednicu.

 

VI Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

1.     spremnost sufinansiranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora;

2.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

3.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;

4.     očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduslova za kvalitetniji život povratnika.

Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih lica utvrđivat će se dostavljenim projektom realizacije pomoći, odnosno obrazlo­ženim zahtjevom na osnovu projektne dokumentacije odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.

Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti u skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom povratku, broj 03-36-2-10-1/17 od 30.11.2017. godine i pojedinačnim procedurama donesenim u odnosu na javne oglase.

Kriteriji i način izbora korisnika pomoći u odnosu na Program 3. "Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informa­tivni i edukativni projekti, projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata - povratnika sa područja Republike Srpske, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske, pronatalitetna politika i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija će se vršiti u skladu sa Procedurama sa kriterijima za ocjenu kvaliteta i opravdanosti prijava-zahtjeva-projekata iz Programa humanitarnih, zdravstve­nih, psihosocijalnih, informativnih i edukativnih projekata, projekti besplatne pravne pomoći, stipendiranje studenata -povratnika sa područja Republike Srpske, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske, pronatalitetna politika i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija, broj 05-36-3-288/19 od 26.02.2019. godine.

Program 4. "Podrška obilježavanju godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata, kao i izgradnja spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine" u skladu sa Procedurama za organizovanje ukopa, obilježavanje godišnjica i izgradnju spomen obilježja na prostoru Bosne i Hercegbvine, broj 01-36-680/15 od 15.04.2015. godine.

 

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju različitih vrsta pomoći iz "Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu", odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz:

- stvaranje uslova za povratak kroz obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata;

- stvaranje uslova za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja;

- obezbjeđenje uslova za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja;

- poboljšanje životnih uslova kroz projekte humanitarne pomoći;

- stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu, u cilju    ekonomske samoodrživosti povratnika;

- stvaranje uslova za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

- poboljšanje životnih uslova kroz projekte humanitarne pomoći, projekte besplatne pravne pomoći, projekte razvojne pomoći EU fondova, saradnja sa dijasporom i drugi projekti održivosti nevladinih organizacija;

- stipendiranje studenata - povratnika sa područja Republike Srpske;

- sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Republike Srpske;

- podršku organizovanja ukopa i godišnjica stradanja, te izgradnja spomen obilježja i memorijalnih centara;

- uspostavljanje virtuelne mape uništenih/obnovljenih stambenih objekata u   povratničkim zonama, sa osnovnim podacima o članovima domaćinstva koje je

živjelo (1991. godine) i koje trenutno živi u objektu, te podacima o korištenim    donacijama ovog Ministarstva i drugih donatora.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u Programu iz tačke I ove odluke, u skladu sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška sredstava iz tačke I ove odluke, federalni, ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.

 

 

IV

 

 

Odobravanje i dodjela sredstava iz tačke I od rednog broja 1.- 4. ove odluke, će se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, te Pravilnikom o visini ulaganja za rekonstrukciju objekata, humanitarnu pomoć i održivost povratka korisnika sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 02-02-188/17 od 02.02.2017. godine i Procedurama donesenih od strane istog.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će dostavljati izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 256/2019

05. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.