Na temelju čl. 24. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. žurnoj sjednici održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI l

DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM

PODUZEĆIMA IZ OBLASTI NAMJENSKE

INDUSTRIJE"

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima iz oblasti namjenske industrije" (u daljem tekstu: Program), u iznosu od 1.500.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Program iz točke I ove odluke, nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

III

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvješća Federalnom ministarstvu financija/finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu .("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) i Programom iz tačke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 254/2019

05. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.