Temeljem čl. 34. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za. 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI

I FONDOVIMA - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI ODRŽIVOM POVRATKU, IZBJEGLIH I PROGNANIH

LICA SA PODRUČJA REGIJE SREBRENICA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA

"Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -

Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i

prognanih lica sa područja regije Srebrenica"

 

RB

NAZIV PROGRAMA

POTREBNA

FTNANSIJSKA

SREDSTVA U KM

1.

Obnova i izgradnja putne, vodovodne, i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od znaćaja za širu društvenu  zajednicu, te izgradnji

infrastrukture za privredni razvoj regije Srebrenica

1.500.000,00

UKUPNO: 1

1.500.000,00

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica"

 

Kriteriji za izbor korisnika pomoći

I Opći kriteriji:

1.     Da je tražena pomoć namijenjena rješavanju problema i zadovoljavanju općih potreba povratničke populacije na području opština: Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Milići, Osmaci, Vlasenica i Šekovići;

2.     Izvršena registracija pravnog subjekta;

3.     Usvojen statut (ako prijavu podnose udruge/organiza­cije/asocijacije i sl.);

4.     Da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj održiveg povratka i širu društvenu zajednicu na području regije Srebrenica;

 

II Posebni kriteriji:

1.     Spremnost sufinanciranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora;

2.     Postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

3.     Broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;

4.     Očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika;

Posebna pažnja će biti posvećena projektima izgradnje infrastrukture za privredni razvoj u regiji Srebrenica.

Odabir korisnika pomoći kapitalnog transfera će se vršiti u skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom povratku, broj 03-36-2-10-1/17 od 30.11.2017. godine i pojedinačnim procedurama donesenim u odnosu na javne oglase.

 

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je stvaranje uvjeta za uspješnu realizaciju raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz "Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu", odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama sa područja Regije Srebrenica kroz:

- obezbjeđenje uvjeta za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja obnovom i izgradnjom infrastrukture;

- stvaranjem uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu, u cilju ekonomske samoodrživosti povratnika;

- obnovu i izgradnju infrastrukture za gospodarski razvoj;

- cestovno povezivanje naselja, općina i privrednih zona sa područja regije Srebrenica i susjednih općina.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I ove odluke, sukladno "Planu povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška sredstava iz točke I ove odluke, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.

 

 

IV

 

 

Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I ove odluke, će se vršiti na osnovu projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 250/2019

05. travnja 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.