Temeljem čl. 34. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. i godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TEKUĆI

TRANSFER ZA ZAJEDNIČKE, MEĐUENTITETSKE I

OPĆINSKE PROJEKTE I PROJEKTE SA NEVLADINIM

ORGANIZACIJAMA" UTVRĐENIH PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA

"Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za

zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa

nevladinim organizacijama"

 

RB

NAZIV PROGRAMA

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA U KM

1.

Infrastrukturni projekti i drugi projekti od interesa za širu društvenu zajednicu, projekti rekonstrukcije stambenih jedinica, projekti ekonomskog osnaživanja povratnika, okalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova implementacije zajedničkih projekata, projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva

2.000.000,00

UKUPNO: 1

2.000.000,00

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

"Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za

zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa

nevladinim organizacijama"

 

A) Kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica

 

I Opći kriteriji

Opći kriteriji utvrđeni su članom 27. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/05) i članom 22. Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03):

1.     da je izbjeglica iz BiH, raseljeno lice u BiH ili povratnik;

2.     da je iskazao namjeru za povratkom;

3.     da je utvrđen status vlasništva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;

4.     da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;

5.     da se stambena jedinica koja je predmet rekonstruk­cije smatra neuvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta;

6.     da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova;

7.     da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji   odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uslova.

Opći kriteriji iz tačke 6. prethodnog stavka isključivo se odnose na sadašnje članove domaćinstva.

 

II Posebni kriteriji

Posebni kriteriji utvrđeni su u Uputstvu o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica ("Službeni glasnik BiH", broj 48/06) i Priručniku za provođenje procedura u realizaciji  projekata rekonstrukcije povratka u BiH - drugo izdanje, novembar 2007.

godine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

B) Kriteriji za izbor korisnika pomoći za održivost povratka

Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el, mreža i dr.), obnovu i izgradnju gospodarskih i društvenih objekata (vjerskih, kulturnih, obrazovnih, sportskih i sl.), pomoć za zapošljavanje u zanatskim i proizvodno - uslužnim djelatnostima

(nabava opreme, repromaterijala i dr.) pomoć za zapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne mehanizacije, mašina i opreme, plastenika, sadnica drvenastog i jagodičastog voća, izgradnja objekata za stočarstvo, finansijska pornoć za nabavu sitne i krupne stoke i dr.), pomoć za zapošljavanje mladih, obrazovanih kadrova kroz program volontiranja pripravnika radi stručnog osposobljavanja i sticanja radnog iskustva, kao i kroz druge oblasti zavisno od utvrđenih potreba povratnika.

 

I Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

1.     izvršena registracija pravnog subjekta;

2.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruge/zadruge/ organizacije/asocijacije i sl.);

3.     da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj održivog povratka i širu društvenu zajednicu.

 

II Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

1.     spremnosti sufinanciranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora;

2.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realiziranje projekta izdata od nadležnih organa;

3.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj poten­cijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;

4.     očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika.

 

III Opći kriteriji koji se odnose na fizička lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     daje povratnik uprijeramo mjesto prebivališta na području Federacije Bosne i Hercegovine ili povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivališta na području Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

2.      da raspolaže potrebnim/traženim resursima, odnosno da u traženom roku može obezbijediti sve potrebne/tražene preduvjete za implementaciju projekta (u zavisnosti od vrste projekta npr. financijska sredstva za sufinanciranje projekta, izgrađena infrastruktura, objekti, poljoprivredno zemljište i drugi resursi);

3.     da je fizičko lice koje ima registrovanu djelatnost, odnosno da je pokrenuo postupak registracije kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava (za programe podrške zapošljavaniu/samozapošljavanju povratnika u maloj privredi programu podrške start - up);

4.     da je nezaposleni član povratničkog domaćinstva bez rad­nog iskustva potrebnog za rad u struci (za programe obavljanja pripravničkog staža radi stručnog osposoblja­vanja i sticanja radnog iskustva).

 

IV Posebni kriteriji koji se odnose na fizička lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     broj i starosna dob članova obitelji/osoba koje žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva-članovi obitelji mlađe životne dobi/obrazovani kadrovi;

3.     socijalni status obitelji (radni i drugi status članova domaćinstva, ispodprosjecna primanja, obitelji u stanju socijalne potrebe i sl.);

4.      dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske obitelji odnosno obitelji poginulog borca, RVI, obitelji nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, obitelji u kojima je žena nosilac domaćinstva, osobe sa invaliditetom i sl.);

5.     biznis plan - projekat za djelatnost;

6.     raspolaganje dodatnom imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao sto su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva, ranije iskustvo ili educiranost za djelatnost iz projekta/aplikacije;

7.     registrovano poljoprivredno gazdinstvo (za projekte u poljoprivredi).

 

V Opći kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije;

2.     izvršena registracija pravnog subjekta;

3.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruge, organizacije, asocijacije i sl.).

 

VI Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

1.     ranija koriŠtenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;

3.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti;

4.     ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora;

5.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

6.     ocjena održivosti projekta;

7.     spremnosti sufinanciranja projekta vlastitim sredstvima.

Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti u skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom povratku, broj 03-36-2-10-l/17 od 30.11.2017. godine i pojedinačnim procedurama donesenim u odnosu na Programe.

 

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju različitih zajedničkih međuentitetskih i općinskih projekata i projekata sa nevladinim organizacijama, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz:

- obezbjeđenje uvjeta za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja;

- povezivanje privrednih subjekata iz oba entiteta;

- ekonomsko osnaživanje povratnika;

- lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje;

- stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu, u cilju    ekonomske samoodrživosti povratnika;

- stvaranje uvjeta za povratak kroz obnovu i rekonstrukciju stambenih i društvenih objekata;

- stvaranje uvjeta za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja, uključujući i modele neprofitnog-socijalnog stanovanja;

- stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I ove odluke, u skladu sa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška sredstava iz točke I ove odluke, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.

 

 

IV

 

 

Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I ove odluke, će se vršiti na temelju projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Obaveza izdvajanja sredstava u Fond za povratak propisana je članom 24c Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini, a izdvajanje istih uvjetovano je Sporazumom o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2019. godinu, kojim će se definisati i visina sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Izdvojena sredstva trošit će se na osnovu odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine putem Fonda za povratak, te na osnovu posebnih odluka donesenih od strane federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo finan­cija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Fe'deracije BiH".

 

 

V broj 249/2019

05. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.