Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 129. hitnoj sjednici, održanoj 10.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA

PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI

PRIVREDNOG DRUŠTVA ALUMINIJ D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, V broj 1579/2018 od 31.12.2018. godine, u tački II iza riječi "Mostar" dodaju se riječi:

"i po tačkama 11. i 12. dopunjenog Dnevnog reda redovne Skupštine dioničara Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar."

U tački II iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi: "Punomoć, V. broj 1579-2/2018 od 31.12.2018. godine, opoziva se."

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 2/2019

10. janaura 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.