Temeljem čl. 34. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 133. žurnoj sjednici, održanoj 05.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TEKUĆI

TRANSFERI ZA PROGRAME POVRATKA U RS"

UTVRĐENIH PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS" utvrđenih u razdjelu 53. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019.  godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), kako slijedi:

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - TEKUĆI TRANSFERI ZA PROGRAME POVRATKA U RS "

 

RB

NAZTV PROGRAMA

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA U KM

1.

Obnova i izgradnja putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od mačaja za širu društvenu zajednicu sportskog i kulturnog taraktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu

1.000.000.000,00

2.

Pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj poduzetništva, malih i srednjih pređuzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje  podrške    programima stručnog osposobljavanja kroz volontiranje pripravnika, rekultivaciju poljoprivrednih površina, ekonomske saradnje sa dijasporom, kao i diverzifikacije privrednih aktivnosti u ruralnim područjima

2.000.000,00

UKUPNO: 1-2

3.000.000,00

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFER POJEDINCIMA - TEKUĆI TRANSFERI ZA PROGRAME POVRATKA U RS"

 

Kriteriji za izbor korisnika pomoći

 

 

Kriteriji za izbor korisnika pomoći za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata (puteva, mostova, vodovoda, el. mreža, sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnih objekata, obnovu i izgradnju privrednih i društvenih objekata, pomoć za zapošljavanje u zanatskim i proizvodno - uslužnim djelatnostima (investicijski projekti, mala privreda, startup, nabavka opreme, repromaterijala i dr.), pomoć za zapošljavanje/samozapošljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivredne mehanizacije, plastenika, sadnica voća, izgradnja objekata za stočarstvo, izgradnja i opremanje farmi brojlera, finansijska pomoć za nabavku sitne i krupne stoke, pčelinjih društava, repromaterijala i dr.), pomoć za zapošljavanje mladih, obrazovanih kadrova kroz program obavljanja pripravničkog staža radi stručnog osposobljavanja i sricanja radnog iskustva i druge oblasti zavisno od utvrđenih potreba povratnika.

 

I Opći kriteriji za dodjelu pomoći koji se odnose na fizičke osobe - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

 

1.     da je povratnik u prijeratno mjesto prebivališta na području na području Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

2.     da raspolaže potrebnim/traženim resursima, odnosno da u traženom roku može obezbijediti sve potrebne/tražene preduvjete za implementaciju projekta (u zavisnosti od vrste projekta npr. financijska sredstva za sufinanciranje projekta, izgrađena infrastruktura, objekti, poljoprivredno zemljište i drugi resursi);

3.     da je fizička osoba koja ima registriranu djelatnost odnosno da je pokrenut postupak registriranja kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava (za programe podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u maloj privredi, investicijskim projektima i obrtu);

4.     da je nezaposleni član povratničkog domaćinstva bez radnog iskustva potrebnog za rad u struci (za programe pomoći stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa).

 

II Posebni kriteriji koji se odnose na fizičke osobe - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

 

 

1.     ranija korištenost/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     broj i starosna dob članova porodice/osoba koje žive.u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahtjeva -članovi obitelji mlađe životne dobi/obrazovani kadrovi;

3.      socijalni status obitelji (radni i drugi status članova domaćinstva, ispodprosječna primanja, porodice u stanju socijalne potrebe i sl.);

4.     dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama (šehidske obitelji, odnosno obitelji poginulog borca, RVI, obitelji nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, obitelji u kojima je žena nosilac domaćinstva, osobe sa invaliditetom i sl.);

5.     biznis plan - projekat za djelatnost;

6.     raspolaganje dodatnom imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao što su: zemljište, objekti i druga materijalna sredstva, ranije iskustvo ili educiranost za djelatnost iz projekta/aplikacije;

7.     registrovano poljoprivredno gazdinstvo (za projekte u poljoprivredi).

 

III Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

 

 

1.     da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapošljavanju povratničke populacije na području RS;

2.     izvršena registracija pravnog subjekta;

3.     izmirene sve obaveze po pitanju poreza i doprinosa za uposlene radnike;

4.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruge, zadruge/organizacije, asocijacije i sl.).

 

IV Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe -Programi pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika:

 

 

1.     ranija korištenosl/nekorištenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održivi povratak;

2.     biznis plan - projekat za djelatnost, sa priloženim dokazima o postojećoj imovini i resursima potrebnim za djelatnost;

3.     broj postojećih uposlenika iz kategorije povratnika, te pripadnika ranjivih kategorija (invalidi, RVI, demobilisani borci, članovi šehidskih porodica/obitelji poginulih boraca, osobe sa posebnim potrebama i dr.);

4.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika kojima će projekat koristiti;

5.     ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora;

6.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

7.      ocjena održivosti projekta;

8.      spremnosti sufinanciranja projekta vlastitim sredstvima.

 

V Opći kriteriji koji se odnose na pravne osobe - Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

 

 

1.     izvršena registracija pravnog subjekta;

2.     usvojen statut (ako prijavu podnose udruge/zadruge/organizacije/asocijacije i sl.);

3.     da su predloženi projekti usmjereni ka rješavanju infrastrukturnih i drugih problema značajnih za razvoj održivog povratka i širu društvenu zajednicu na području RS.

 

VI Posebni kriteriji koji se odnose na pravne osobe -Programi obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu:

 

 

1.     spremnosti sufinanciranja projekta od strane podnosioca prijave ili drugih donatora;

2.     postojanje odobrenog projekta, građevinske dozvole, urbanističke suglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa;

3.     broj povratničkih domaćinstava/povratnika i broj potencijalnih povratnika kojima će projekat koristiti;

4.     očekivani rezultati, procjena mjerljivih efekata koji idu u prilog stvaranju preduvjeta za kvalitetniji život povratnika.

Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih osoba utvrđivat će se dostavljenim   projektom realizacije pomoći, odnosno obrazloženim zahtjevom na temelju projektne dokumentacije, odnosno obrazloženja datih u zahtjevu.

Odabir korisnika pomoći održivosti povratka će se vršiti u skladu sa Procedurama za izbor korisnika pomoći u održivom povratku, broj 03-36-2-10-1/17 od 30.11.2017. godine, kao i pojedinačnim procedurama utvrđenim za svaki program pomoći.

 

SVRHA PROGRAMA

 

 

Svrha Programa je realiziranje ciljeva iz "Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu", odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz:

- obnovu infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za povratnike i lokalnu zajednicu;

- obezbjeđenje uvjeta za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja;

- stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu u cilju ekonomske samopdrživosti povratnika;

- povezivanje privrednih subjekata iz oba entiteta;

- ekonomsku suradnju sa dijasporom;

- ekonomsko osnaživanje povratnika u Republici Srpskoj.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u Programu iz točke I ove odluke, sukladno "Planu povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2019. godinu".

 

 

III

 

 

Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utroška sredstava iz točke I ove odluke, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.

 

 

IV

 

 

Odobravanje i dodjela sredstava iz točke I ove odluke, će se vršiti na temelju programa, projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog, ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će dostavljati izvješća o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 248/2019

05. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.