Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi točke III stavak (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA, OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE, ZA FINANCIRANJE UGOVORA SA PONUĐAČEM IHS GLOBAL LTD IZ LONDONA ZA PRUŽANJE

KONSULTAMTSKIH USLUGA VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE U IZRADI TENDERSKE

DOKUMENTACIJE, PRIPREMI I PROVOĐENJU

JAVNOG NADMETANJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA

ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU NAFTE I PLINA NA

PROSTORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava da se iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, izdvoje sredstva u iznosu od 250.000,00 KM za financiranje Ugovora sa ponuđačem IHS Global Ltd iz Londona, kao stručnog konsultanta, za pružanje usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Izdvajanje sredstava vršit će se putem instrukcije koje će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostaviti Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Razvojna bauka Federacije Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 243/2019

13. ožujka 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.