Na osnovu člana 9. stav (1) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10-isp i 66/13), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O KATEGORIZACIJI REGIONALNIH CESTA R-419

JABLANICA - POSUŠJE I R-420 POSUŠJE - GRUDE -

PRIVALJ U MAGISTRALNU CESTU SA OZNAKOM

M-17.5

 

 

I

 

 

Regionalne ceste R-419, Jablanica - Posušje i R-420, Posušje - Grude - Privalj kategorišu se u magistralnu cestu sa oznakom M-17.5.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo prometa i veza - Uprava za ceste HNK i JU Ceste ZHK.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 232/2019

13. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.