Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 23. stavak (3) Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU KREDITA UNION BANCI D.D. SARAJEVO

PO SUBORDINIRANIM UVJETIMA

 

 

I

 

 

Odobrava se kredit Union banci d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19) na razdjelu 16, ekonomski kod 8226 - "Ostala domaća pozajmljivanja", u iznosu od 15.000.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke, odobravaju se Banci na kreditnoj osnovi pod sljedećim uvjetima:

 

- iznos kredita

15.000.000,00 KM

- rok dospijeća

20 godina

- kamatna stopa

0,1 % godišnje (fiksno)

- plaćanje kamata: polugodišnje

na 30. lipanj i 31. prosinac svake godine

- način otplate

jednokratno, na dan dospijeća

 

 

III

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke koristit će se za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a što će u značajnoj mjeri doprinijeti:

- rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji;

- jačanju kreditnog potencijala Banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu;

- zadržavanju društveno odgovornog pristupa kreditiranju,

- boljem korištenju ostalih dostupnih izvora financiranja uslijed efekata    optimizacije ročne strukture aktive i pasive Banke, višestruko povećanje

efikasnosti korištenja vlastitih izvora;

- značajnom smanjenju troškova financiranja i povećanju uvjeta za nastavak stabilnog i profitabilnog poslovanja;

- zadržavanju ili povećanju ukupne kreditne aktivnosti na tržištu kroz aktivniji udjel Banke.

 

 

IV

 

 

Ovlašćuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija da, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uvjetima sa Bankom.

Za potpisivanje Ugovora iz stava (1) ove tačke, ovlašćuje se federalni ministar finansija - federalni ministar financija.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 230/2019

13. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.