Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA USVAJANJE IZVJEŠĆA

O RADU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU

OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost za usvajanje Izvješća o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 227/2019

13. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.