Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNOG PROSTORA U UL. MEJTAŠ BROJ 6

PLANINARSKOM SAVEZU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na privremeno korištenje, bez naknade, na period od pet godina, poslovni prostor u ul. Mejtaš broj 6, u Sarajevu, površine 18,05 m², Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Planinarskim savezom Bosne i Hercegovine zaključi ugovor o korištenju kojim će se urediti pitanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnog prostora) i izvrši zapisničku primopredaju poslovnog prostora iz tačke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 226/2019

13. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.