Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA

SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA I DŽENAZA

PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA",

UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu; Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenih u razdjelu 32, ekonomski kod 6143, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH",broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM za pomoć u sufinanciranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija.

 

 

III

 

 

Pravo sudjelovanja za pomoć u sufinanciranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija imaju sve fizičke osobe koje pripadaju kategoriji braniteljskih populacija (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi uže obitelji šehida i poginulih branitelja, razvojačeni branitelji i članovi njihove uže obitelji).

Cilj ovog programa je pomoć u sufinanciranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu od drugog državnog organa ili institucije, odnosno pravne osobe.

Opći kriterij za odobravanje sredstava je: pripadnost braniteljskoj populaciji podnositelja zahtjeva ili člana njegove uže obitelji.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke II ove odluke dodjeljivat će se mjesečno u visini 1/12 raspoloživih proračunskih sredstava u tijeku godine, a na temelju pojedinačnih zahtjeva podnesenih u tijeku 2019. godine (u skladu sa Javnim pozivom). Javni poziv sadrži opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, neophodne kod odlučivanja o pravu na pomoć.

 

 

V

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz točke II ove odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednom dnevnom listu, s ciljem što veće informiranosti i dostupnosti široj javnosti.

Na WEB stranici Federalnog ministarstva objavit će se obrazac zahtjeva za prijavu na Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinanciranje troškova sahrane/dženaze iz Proračuna/Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu.

 

 

VI

 

 

Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-osiobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalni ministar) imenuje nadležnu Komisiju, koja razmatra zaprimljene zahtjeve na temelju Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta po utvrđenim kriterijima za odobravanje sredstava, te daje prijedlog federalnom ministru za dodjele pomoći. Ministar donosi konačnu odluku o dodjeli jednokratne pomoći.

Na zahtjev federalnog ministra, u žurnim slučajevima, Komisija je dužna odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, razmotriti zahtjev konkretnog podnositelja i dostaviti ministru svoj prijedlog.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Federalno ministarstvo će Izvješće o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu finansija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 224/2019

13. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.