Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJEEE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM

ORGANIZACIJAMA - TRANSFER ZA

SUFINANSIRANJE TROŠKOVA SAHRANA I DŽENAZA

PRIPADNIKA BRAJNITELJSKIH POPULACIJA",

UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA

ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG

RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA

BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstavs Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rala/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenih u razdjelu 32, ekonomski kod 6143, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija.

 

 

III

 

 

Pravo sudjelovanja za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija imaju sva fizička lica koja pripadaju kategoriji braniteljskih populacija (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže porodice, članovi uže porodice šehida i poginulih branitelja, demobilizirani branioci i članovi njihove uže porodice).

Cilj ovog programa je pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu od drugog državnog organa ili institucije, odnosno pravnog lica.

Opći kriterij za odobravanje sredstava je: pripadnost braniteljskoj populaciji podnosioca zahtjeva ili člana njegove uže porodice.

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke II ove odluke dodjeljivat će se mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2019. godine (u skladu sa javnim pozivom). Javni poziv sadrži opće i posebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacije koja se prilaže, neophodne kod odlučivanja o pravu na pomoć.

 

 

V

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke II ove odluke objavit će se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednom dnevnom listu, s ciljem što veće informiranosti i dostupnosti široj javnosti.

Na WEB stranici Federalnog ministarstva objavit će se obrazac zahtjeva za prijavu na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova sahrane/dženaze iz Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

VI

 

 

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalni ministar) imenuje nadležnu Komisiju, koja razmatra zaprimljene zahtjeve na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta po utvrđenim kriterijima za odobravanje sredstava, te daje prijedlog federalnom ministru za dodjele pomoći. Ministar donosi konačnu odluku o dodjeli jednokratne pomoći.

Na zahtjev federalnog ministra, u hitnim slučajevima, Komisija je dužna odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana, razmotriti zahtjev konkretnog podnosioca i dostaviti ministru svoj prijedlog.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Federalno ministarstvo će Izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministar­stvu financija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 224/2019

13. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.