Na temelju članka 30. stavak (1) i članka 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/federainog ministra za pitanja boraca i invalida ođbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI

TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA POMOĆ U LIJEČENJU BORACA - BRANITELJA", UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA l INVALIDA

OĐBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida ođbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima -za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenih na razdjelu 32, ekonomski kod 6142, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM za pomoć u liječenju braniteljskih populacija.

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenih ovom odlukom vršit će se putem jednokratne novčane pomoći na osnovu javnog poziva koji raspisuje federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata federalni ministar za pitanja boraca i invalida ođbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) koji će biti objavljen u dnevnim novinama i web stranici Federalnog ministarstva, u skladu sa općim i posebnim kriterijima raspodjele.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:

1.     Težina i priroda bolesti

2.     Visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje

3.      Hitnost slučaja

Posebne kriterije za raspodjelu sredstava donosi federalni ministar.

 

 

IV

 

 

Pravo podnošenja prijava po javnom pozivu za pomoć u liječenju imaju fizičke osobe obuhvaćene čl. 1. i 17. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05, 70/07, 90/09 i 90/17), što će se bliže regulirati posebnim kriterijima i javnim pozivom.

 

 

V

 

 

Postupak pregledanja prijava i utvrđivanja prijedloga raspodjele sredstava u skladu sa općim i posebnim kriterijima vršit će nadležna Grupa za praćenje rada ljekarskih komisija i pomoć u liječenju pri Sektoru za upravno rješavanje Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: nadležna Grupa), a konačno rješenje o odobravanju sredstava u pojedinačnim slučajevima donosi federalni ministar.

 

 

VI

 

 

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo putem stručne komisije koju imenuje federalni ministar, na temelju mjesečnih izvješća koje dostavlja nadležna Grupa.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Federalno ministarstvo će Izvješće o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministar­stvu finansija u skladu sa Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 223/2019

13. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.