Na osnovu člana 30. stav (1) i člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbramberio-oslobodilačkog rata/ federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA

"TEKUĆI TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA POMOĆ U

LIJEČENJU BORACA - BRANITELJA", UTVRĐENOG

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU, FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA

PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-

OSLOBODILAČKOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I

INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

 

 

I

 

 

Usvaja se Program utroška sredstava Federalnog ministar­stva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima -za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenih na razdjelu 32, ekonomski kod 6142, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

II

 

 

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu utvrđena su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM za pomoć u liječenju branilačkih populacija.

 

 

III

 

 

Raspodjela sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenih ovom odlukom vršit će se putem jednokratne novčane pomoći na osnovu javnog poziva koji raspisuje federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (u daljem tekstu: federalni ministar) koji će biti objavljen u dnevnim novinama i web stranici Federalnog ministarstva, u skladu sa općini i posebnim kriterijima raspodjele.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:

1.     Težina i priroda bolesti

2.     Visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje

3.     Hitnost slučaja

Posebne kriterije za raspodjelu sredstava donosi federalni ministar.

 

 

IV

 

 

Pravo podnošenja prijava po javnom pozivu za pomoć u liječenju imaju fizička lica obuhvaćena čl. 1. i 17. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br 33/04, 56/05, 70/07, 90/09 i 90/17), što će se bliže regulisati posebnim kriterijima i javnim pozivom.

 

 

V

 

 

Postupak pregledanja prijava i utvrđivsnja prijedloga raspodjele sredstava u skladu sa općim i posebnim kriterijima vršit će nadležna Grupa za praćenje rada Ijekarskih komisija i pomoć u liječenju pri Sektoru za upravno rješavanje Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: nadležna Grupa), a konačno rješenje o odobravanju sredstava u pojedinačnim slučajevima donosi federalni ministar.

 

 

VI

 

 

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo putem stručne komisije koju imenuje federalni ministar, na osnovu mjesečnih izvještaja koje dostavlja nadležna Grupa.

 

 

VII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VIII

 

 

Federalno ministarstvo će Izvještaj o utrošenim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministar­stvu financija, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19).

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 223/2019

13. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.