Na osnovu člana 36. stav (1) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95. 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU

PRIJEDLOGA UPRAVNOM ODBORU UPRAVE ZA

INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA OSLOBAĐANJE

RUDNIKA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OD

PLAĆANJA PUTARINE NA DIZEL-GORIVO

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

U Odluci o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarihe na dizel-gorivo za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/18), u tački I u tabeli, redni broj 1. u koloni "Količina" broj: "34.196.809", zamjenjuje se brojem "32.875.709".

Redni brojevi 1.1. i 1.3. mijenjaju se i glase:

"1.1. ZD Rudnici "KREKA" d.o.o. Tuzla - 2.337.006

1.3.   ZD Rudnik mrkog uglja "KAKANJ" d.o.o. Kakanj - 5.462.460".

Redni broj l .6. briše se.

Dosadašnji redni brojevi 1.7. do 1.12. postaju redni brojevi 1.6. do 1.11..

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 210/2019

13. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.