Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA

SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000032067 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT VLADI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE - GENERALNOM

SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od Švedske, za Projekat "Jačanje kapaciteta za rnonitoring i kordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Projekat) sa SIDA-inim doprinosom broj 11324, na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000032067, otvoren kao Podračun u okviru JRT-a u iznosu od 35.164,87 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se na sljedeće ekonomske kodove:

 

- 613100 -Putni troškovi

7.797,00 KM

- 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara

120,22 KM

- 613600 - Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine

1.000,00 KM

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge

25.087,65 KM

- 821300 - Nabavka opreme

1.1 60,00 KM

Ukupno:

35. 164,87 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni budžet izvršit će se na Projekat 3001087, izvor sredstava/fond "40".

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Vlada Federacije Bosne i Hercegovine -Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH". broj 44/17) i Pravilnikom o fmansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji BiH", br. 69/14, 14/15, 04/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Fedracije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 206/2019

13. marta 20I9. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.