Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. stavak (1) Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za poticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. žurnoj sjednici, održanoj 04.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU POTREBITOG IZNOSA NAKNADE

ZA POTICANJE l JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA

POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

IZ OIEiEK ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se ukupni iznos sredstava, odnosno potrebiti iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije u 2019. godini (NP2oiy) i jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK (JN20i9) za 2019. godinu sukladno odredbama Uredbe b poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za poticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), Odluke o davanju suglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije .("Službene novine Federacije BiH", broj 69/17), Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/17) i Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18).

 

 

II

 

 

(1)    Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebiti iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije u 2019. godini (NP,019) utvrđuje se u visini od 19.886.626 KM.

(2)    Jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (JN3oi9) za 2019. godinu utvrđuje se u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 

 

III

 

 

Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (E^J u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

 

 

IV

 

 

Opskrbljivač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja krajnjem kupcu na temelju isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za poticanje.

 

 

V

 

 

Sredstva prikupljena na temelju naknade za poticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

1)     isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača,

2)     pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,

3)     plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansi­ranja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstu­panja u vrijednostima planirane i proizvedene elek­trične energije iz postrojenja OIEiEK.

 

 

VI

 

 

(1)    Za fakturiranje i naplatu naknada za poticanje od krajnjih kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine zadužuju se:

1)     odabrani opskrbljivač za kupce koji su odabrali svog opskrbljivača i imaju zaključen ugovor o opskrbljivanju, a nisu u sustavu  javnog opskrbljavanja, odnosno pružanja univerzalne usluge,

2)     rezervni opskrbljivač koji je preuzeo opskrbljivanje onih kvalificiranih kupaca koje je njihov odabrani opskrbljivač prestao da opskrbljiva,

3)     javni opskrbljivač, za kupce koji su u sustavu javnog opskrbljivanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i

4)     Operator za OIEiEK za one kvalificirane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite potrebe.

(2)    Subjekti iz stavka (1) ove točke su obvezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikupljena sredstva od naknade za poticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počevši od 01.02.2019. godine.

 

 

V broj 200/2019

04. ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.