Na osnovu člana 19, stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. stav (1) Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 131. hitnoj sjednici, održanoj 04.03.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU POTREBNOG IZNOSA NAKNADE ZA

PODSTICANJE I JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA

PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE

ENERGIJE IZ OIEiEK ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos nakrade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2019. godini (NP2oi9) i jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK (JN2019) za 2019. godinu u skladu sa odredbama Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), Odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvore energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/17). Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine o referen­tnoj cijeni električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/17) i Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18).

 

 

II

 

 

(1)    Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2019. godini (NP2oi9) utvrđuje se u visini od 19.886.626 KM.

(2)    Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN20i9) za 2019. godinu utvrđuje se u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

 

 

III

 

 

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk) koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

 

 

IV

 

 

Snabdjevač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja krajnjem kupcu po osnovu isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za podsticanje.

 

 

V

 

 

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

1)     isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,

2)     pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,

3)     plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansi­ranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

 

 

VI

 

 

(1)    Za fakturisanje i naplatu naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine zadužuju se:

1)     odabrani snabdjevač za kupce koji su odabrali svog snabdjevača i imaju zaključen ugovor o snabdije­vanju, a nisu u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge,

2)     rezervni snabdjevač koji je preuzeo snabdijevanje onih kvalifikovanih kupaca koje je njihov odabrani snabdjevač prestao da snabdijeva,

3)     javni snabdjevač, za kupce koji su u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i

4)     Operator za OIEiEK za one kvalifikovane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite potrebe.

(2)    Subjekti iz stava (1) ove tačke su obavezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikupljena sredstva od naknade za podsticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od 01.02.2019. godine.

 

 

V broj 200/2019

04. marta 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.