Temeljem članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06) i članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR l

IMENOVANJE RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA

ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

II

 

 

Kriteriji za izbor i imenovanje ravnatelja iz tačke I ove odluke propisani su Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o kriterijima za izbor i imenovanje ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

III

 

 

Javni natječaj iz točke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dva dnevna lista.

 

 

IV

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će imenovati Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata sa zadatkom da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele za javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju s kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1592/2018

19. listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.