Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I

IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA

ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

II

 

 

Kriteriji za izbor i imenovanje direktora iz tačke I ove odluke propisani su Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

III

 

 

Javni oglas iz tačke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dva dnevna lista.

 

 

IV

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će imenovati Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata sa zadatkom da nakon zatvaranja javnog oglasa pregleda prijave prispjele za javni oglas, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju s kandidatima i nakon toga predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1592/2018

19. oktobra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.