Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 11. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa čl. 6. i 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. ("Službene novine Federacije BiH". br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

 

O D L U K U

 

O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO

I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i kriteriji za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

II

 

 

Za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opće uslove:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,

- da u posljednje tri godine, prije dana objave upražnjene pozicije, nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou

vlasti u Bosni i Hercegovini,

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX. stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije izabrani stranački zvaničnik, nosilac javne funkcije, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08).

 

 

III

 

 

Pored općih uslova kandidat za direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

- značajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija (najmanje 5 godina), posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,

- da nema privatni finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje,

- da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, federalnoj ustanovi ili drugoj instituciji kao niti u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom.

 

 

IV

 

 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir će se uzeti i kriteriji navedeni u ovoj tački, a koji će se izraziti u bodovima od 1-5:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

- sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima,

- sklonost prema timskom radu,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1591/2018

19. oktobra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.