Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. hitnoj sjednici, održanoj 30.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP

ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, i to;

1. dr. sci. Izet Žigić,

2. dr. sci. Milenko Obad,

3. mr. sci. Jakub Dinarević,

4. Muhidin Zametica,

5. dr. sci. Izudin Džafić i

6. Vanja Bajrami.

 

 

II

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala, V broj 1574/2019 od 27.12.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1591/2019

30. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.