Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03. 2/06 i 8/06) i tačke 10. stav (9) Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi, tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/19 i 93/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. hitnoj sjednici, održanoj 27.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZBORU KORISNlKA PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,

RUDARSTVA l INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I

DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM

PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA ZA UVEZIVANJE

RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

Odobrava se korisnicima sredstava dodjela dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika u ukupnom iznosu od 918.725,29 KM za 101 zaposlenika.

Korisniku sredstava Privrednom društvu MI "FERING" d.d. Gračanica - u stečaju, ul. Zlatnih ljiljana br. 24, Gračanica, JIB 4209449510004 iz sektora metalne industrije, odobrava se dodjela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 172.808,55 KM, za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 9 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja prava na penziju

period uplate

UKUPNO doprinosi za PIO u KM

1.

Okić Abdulah

3088060252

26.11.2015. g.

01.03.1999. -26.11.2015.

17.540,00

2.

 

Alić Mevludin

 

1096765778

 

30.06.2017. g.

 

01.03. 1999.-30.06.2017.

19.105,15

 

3.

 

Junuzović Adil

 

1096776741

 

19.07.2017. g.

 

01.03.1999.-19.07.2017.

20.175,5«

 

4.

 

Alibegović Muhamed

3219941969

 

31.08.2018. g.

 

01.03.1999.-31.08.2018.

21.083.60

5.

 

Kulić Dževad

 

6424212004

 

12.10.2018. g.

 

01.03.1999.- 12.10.2018.

16.683,34

 

6.

 

Imamović Mirso

 

1096907509

 

30.04.2019. g.

 

01.03.1999.-30.04.2019.

23.691,26

 

7.

 

Mustajbašić Ismet

 

1096913604

 

07.05.2019. g.

 

01.03. 1999.-

07.05.2019.

23.858,80

8.

 

Baraković Fahira

 

1177994295

 

28.01.2014. g.

 

01.03.1999.-28.01.2014.

14.161,63

 

9.

 

Salihbašić Mehmedalija

1159973305

 

01.04.2018. g.

 

01.03.1999.-01.04.2018.

16.509,17

 

 

UKUPNO

 

 

 

172.808,55

 

 

III

 

 

Korisniku sredstava "Krivaja Mobel" d.o.o. - u stečaju, ul. Radnička bb Zavidovići, ID broj 4218863270006. iz sektora drvne industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz tačke I ove gdluke u ukupnom iznosu od 130.225,62 KM, za 47 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja prava na penziju

period uplate

UKUPNO doprinosi za PIO u KM

1.

Džebić Advija

 

1179300736

 

17.12.2018.

 

01.12.2014.-22.0l.2017.

2.915,30

2.

 

Memišević Ašima

1200234602

 

31.10.2018.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.898,86

 

3.

 

Omerčić Midhat

1145322862

 

31.03.2018.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

2.885,61

 

4.

 

Čosić Kamila

 

1204897112

 

31.10.2018.

 

10.12.2014.-22.01.2017.

2.857,84

 

5.

 

Durić Hazba

 

3138102284

 

01.03.2018.

 

01.12.2014. -30.06.2015.

780,94

 

6.

 

Saletović Fikreta

1174467247

 

06.07.2018.

 

10.12.2014. -22.01.2017.

2.82l,90

7.

Handžić Senija

 

3298307644

 

10.11.2018.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

3.033,72

 

8.

 

Zukić Šahza

 

1174497855

 

19.07.2018.

 

I0.12.2014.-30.04.2015.

559,56

 

9.

 

Skelić Siha

 

1174514279

 

16.10.2018.

 

01. 12.2014. -22.01.2017.

3.070,96

 

10.

 

Ćatić Đulafera

 

1179321864

 

13.10.2018.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.930,65

 

11.

 

Sepi Jolanda

 

1166900339

 

24.07.2018.

 

10.12.2014.-30.06.2015.

721,90

12.

 

Muharemović Senada

1200245676

 

22.07.2018.

 

10.12.2014.-22.01.2017.

2.851,04

 

13.

 

Aličković Sadeta

1179305291

 

16.09.2018.

 

01.12.2014.-22.0l.2017.

2.857,86

 

14.

 

Žižak Munib

 

3311501777

 

31.12.2018.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.973,65

 

15.

 

Starčević Enes

 

1200261257

 

18.05.2018.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

3.547,95

 

16.

 

Pašić Omer

 

1204935155

 

12.12.2018.

 

01.02.2015. -30.04.2015.

350,32

 

17.

 

Šabanović Fikret

1204880518

 

20.02.2018.

 

01.1-2014.-22.01.2017.

3.479,80

18.

 

Starčević Sabahudin

1204882759

 

20.02.2018.

 

01.12.2014.-

22-01.2017.

3.202,80

19.

 

Mostarlić Šefika

1200251014

 

08.09.2018.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

2.927,30

20.

 

Mušić Mustafa

 

3319063474

 

20.02.2018.

01.12.2014. -22.01.2017.

3.232,34

 

21.

 

Lišić Đulaga

 

1150367747

 

20.02.2018.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

3.060,47

 

22.

 

Mujić Mirsada

 

1179301801

 

22.01.2019.

 

I0.12.2014.-22.01.2017.

2.843,38

23.

 

Ćosić Senad

 

1 145356448

 

20.02.2019.

 

10.12.20I4.-22.01.2017.

2.815,87

 

24.

 

Vlahovac Nusret

1204891904

 

31.05.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

3.353,17

 

25.

 

Kudumović Muriz

1160542979

 

15.06.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

3.499,42

 

26.

 

Ahmetović Enver

1160472834

 

07.09.2019.

 

10.12.2014. -22.01.2017.

2.824,86

 

27.

 

Avdić Zijad

 

1136100679

 

20.11.2019.

 

0l.12.2014.-22.01.2017.

2.940,83

 

28.

 

Bratanović Hazim

1197312637

 

30.11.2018.

 

01.12.2014.-22.01.2017

2.872,21

29.

 

Krdžalić Mirsad

1174482744

 

01.03.2018.

 

01.12.2014. -22.01-2017.

4.131,60

30.

 

Husanović Sadeta

1193261550

 

07.10.2019.

 

01.12-2014. -22.01,2017.

2.904,51

 

31.

 

Kuletić Hidajet

 

1135943605

 

20.06.2019.

 

10.12.2014. -22.01.2017.

2.824,02

 

32.

 

Osmić Tajiba

 

1179338950

 

06.09.2019.

 

01. 12.2014. -22.01.2017.

2.916,75

 

33.

 

Mrđanović Ljuba

1204837891

 

22.09.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.964,97

 

34.

 

Tetić Dijana

 

1174484316

 

23.09.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.892,10

35.

 

Burkić Semiz

 

1179318240

 

02.10.2019.

 

10.12.2014.-30.06.2015.

678,75

 

36.

 

Buljubašić Ferid

1145317832

 

07.10.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

3.096,41

 

37.

 

Alihodžić Jakub

 

1166868251

 

23.11.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

3.019,99

38.

 

Bajrić Šemsudin

1197302995

 

26.12.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.938,06

 

39.

 

Mrđanović Sajda

1223072349

 

31.12.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.926,05

 

40.

 

Mulahusić Hilmo

5034379495

 

27.12.2019.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

2.927,70

 

41.

 

Šibonjić Nisvet

 

1174469065

 

31.12.2019.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

3.003,28

42.

 

Karahasanović Ekrem

1200274383

 

30.04.2019.

 

01.12.2014.- 22.01.2017.

2.969,15

 

43.

 

Marušić Mihreta

1200261904

 

31.08.2019.

 

01.12.2014. -22.01.2017.

2.924,51

 

44.

 

Džinić Nuzret

 

I 145335654

 

18.05.2019.

01.12.2014.-22.01.2017.

3.068,49

 

45.

 

Čahtarević Džemal

1229726490

 

30.09.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

3.147,01

 

46.

 

Kenjić Sabina

 

1174489028

 

27.09.2019.

 

01.12.2014.-22.01.2017.

2.870,31

 

47.

 

Čamdžić Azra

 

1200259523

 

31.08.2019.

01.12.2014.-22.01.2017.

2.911,36

 

 

UKUPNO

 

 

 

130.225,62

 

 

IV

 

 

Korisniku sredstava PD "Rudstroj" d.d. Kakanj - u industrije, odobrava se dodjela dijela sredstava iz tačke I stečaju, ul. Rudarska br. 8 Kakanj. ID broj 4218095600000, iz sektora metalne ove odluke u ukupnom iznosu od 193.905,91 KM, za 13 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja uslova za penziju

period uplate

UKUPNO doprinosi za PIO u KM

1.

Durmić Ferid

01128859423

30.09.2016.

2005. -2016.

18.014,11

2.

Beganović Fadil

01128938479

03.10.2016.

2005. -2016.

17.240,55

3.

 

Majdanđić Bruno

01150327810

 

29.07.2016.

 

2005. -2016.

27.244,35

 

4.

Čobo Hasreta

01196787871

07.10.2016.

2005. -2016.

9.812,00

5.

Kićo Džemal

01142087542

07.01.2017.

2005. -2017.

10.949.40

6.

Čišija Muradif

01128868825

20.02.2017.

2005. -2017.

14.520,11

7.

Veispahić Šefika

01175073355

07.11.2017.

2005. -2017.

15.194,55

8.

Jurić Ivo

01144972588

20.11.2017.

2005. -2017.

16.696,46

9.

Đokić Salhudina

01166326214

01.12.2017.

2005. -2017.

15.170.98

10.

Mušija Azra

01182694632

10.09.2018.

2005.-2018.

20.396,75

11.

Lušija Razija

01196816903

14.05.2019.

2005. -2019.

10.323,60

12.

JašarspaHić Fatima

01196816412

 

21.05.2019.

 

2005. -2019.

 

8.561,52

 

13.

Alajbegović Samija

01196816747

30.06.2019.

2005. -2019.

9.781,40

 

UKUPNO

 

 

 

193.905,91

 

 

V

 

 

Korisniku sredstava "Aluminij" d.d. Mostar, ul. Baćevići bb, ID broj 4227207670005 iz sektora metalne industrije odobrava se dodjela dijela sredstava iz tačke I ove odluke u ukupnom iznosu od 421.785,21 KM, za 32 radnika, kako slijedi:

 

Red. br.

Ime i prezime

Matični broj osiguranika

Datum sticanja prava na penziju

period uplate

UKUPNO doprinosi za PIO u KM

1.

 

BABIĆ GORDANA

01186475448

 

09.10.2019.

 

01.02.2018. –

09.10.2019.

19.802,97

 

2.

 

BENO VLADO

 

05114312988

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

14.061,47

 

3.

 

BIOKŠIĆ PEKO

 

01147018087

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

10,738,98

4.

 

BULIĆ MARIJAN

01151041502

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

12.666,71

 

5.

 

BURIĆ RUŽICA

 

01163276934

 

31.12.2019.

 

01.02.2018. -31.12.2019.

21.818,93

 

6.

 

ČOVIĆ SERAFINA

01154049230

 

06.09.2019.

 

01.02.2018.-06.09.2019.

7.642,04

 

7.

 

ĆORIĆ JANJA

01051480436

 

20.10.2019.

 

01.02.2018.-20.10.2019.

10.418,13

 

8.

 

GALIĆ ŽELJKO

 

01147250969

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

14.335,91

 

9.

 

GLIBO SLAĐANA

01183773406

 

15.10.2019.

 

01.02.2018. -15.10.2019.

19.799,78

 

10.

 

JOVANOVIĆ LENKA

01164958055

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

10.146,93

 

11.

KORJENIĆ ALICA

01052563415

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-3l.08.2019.

11.290,45

 

12.

 

KREŠIĆ TOMISLAV

01 143654068

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

14.604,25

 

13.

 

LASIĆ DARISLAV

0.1.168461719

 

12.12.2019.

 

01.02.2018. -12.12.2019.

11.619,26

14.

 

MARIĆ SNJEZANA

03014196287

 

31.12.2019.

 

01.02.2018. –

31.12.2019.

20.288,28

 

15.

 

MARIJANOVIĆ ILIJA

01053726437

 

03.09.2019.

 

01.02.2018.-03.09.2019.

15.477,12

 

16.

 

MARKOTIĆ TOMISLAV

01151048790

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

10.562,38

 

17.

 

MARKULIN VILMA

01146135736

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

10.897,62

 

18.

 

MARTINOVIĆ ŽELJKO

01167357962

 

31.12.2019.

 

01.02.2018. -31.12.2019.

19.196,36

19.

 

MEHMEDBAŠIĆ NIJAZ

01163316126

 

31.12.2019.

 

01.02.2018.-

31.12.2019.

16.289,81

 

20.

 

MERZIĆ KASIM

 

01150979907

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

13.503,56

 

21.

 

MILICEVIĆ ILIJA

' 01160205792

 

31.12.2019.

 

01.02.2018.-

31.12.2019.

16.004.00

22.

 

ODAK OSKAR

 

01170956469

 

16.11.2019.

 

01.02.2018. -16.11.2019.

13.364,44

 

23.

 

PALAC NADA

01147283489

 

20.09.2019.

 

01. 02.2018. -20.09.2019.

12.273,33

 

24.

 

PANDŽA ANICA       

01170626129

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

12.296,39

 

25.

 

PANDŽA MARINA

01200835220

 

31.12.2019.

 

01.02.2018.-

31.12.2019.

17.699,51

 

26.

 

PANDŽA ZDRAVKA

01168695129

 

31.08.2019.

 

01.02.2018. -31.08.2019.

8.192,71

 

27.

 

PRIMORAC ANTE

01056557406

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

8.653,26

 

28.

 

ŠIMUNOVIĆ ZDENKO

03305451489

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

2.418,04

29.

 

ŠUNJIĆ MILENKO

01151204205

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

10.870,07

 

30.

 

ŠUN.IIĆ OLIVER

088001503705

 

24.07.2019.

 

01.02.2018.-24.07.2019.

9.290,68

31.

 

VIJKOJA BRANKO

03139932221

 

31.08.2019.

 

01.02.2018.-31.08.2019.

11.215,67

 

32.

 

ZADRO ŽELJANA

01179845342

 

09.10.2019.

 

01.02.2018.-09.10.2019.

14.346,09

 

 

UKUPNO

 

 

 

421.785,21

 

 

VI

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke isplatit će se iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, ekonomski kod 6145 - Subvencije privatnim preduzećima.

 

 

VII

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnikom grant sredstava sklopiti ugovor o dodjeli preostalog dijela grant sredstava, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana Privrednom društvu će se, nakon zaključenja ugovora sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva uplatiti na račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

VIII

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1578/2019

27. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.