Na temelju čl. 28. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br, 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. hitnoj sjednici, održanoj 27.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA - ZA SANACIJU ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA" UTVRĐENOG PRORAČUNOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/19) utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), u točki I riječi: "broj 11/19" mijenjaju se riječima: "br. 11/19 i 53/19".

 

 

II

 

 

U točki II riječi: "broj 11/19" mijenjaju se riječima: "br. 11/19 i 53/19".

 

 

III

 

 

U točki III podtočka a) briše se.

U podtočki b) koja postaje podtočka a) u osmom redu broj: "250.000,00" zamjenjuje se brojem: "550.000,00".

Iza podtočke a) dodaje se nova podtočka b) koja glasi:

"Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da dio interventnih sredstva iz točke III podtočka a) u iznosu od 300,000,00 KM kao interventna sredstva dodijeli općinama Konjic, Žepče i Zavidovići u iznosu od 100.000,00 KM za svaku od navedenih općina, za sanaciju šteta uzrokovanih klizištima/poplavama i za obnavljanje infrastrukture na području navedenih općina oštećene usljed djelovanja klizišta/poplava, a prema zahtjevima navedenih općina".

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1577/2019

27. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.