Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 25. stav (3) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 173. sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GARANTOVANE

OTKUPNE CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ

POSTROJENJA ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH

IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koje se nalaze u prilogu, a čiji je izračun, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/14), uradila Regulatorna komisija   za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Prilog iz tačke I ove odluke sastavni je dio ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.03.2019. godine.

 

 

V broj 195/2019

27. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.