Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94. 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. hitnoj sjednici, održanoj 27.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOST1 ZA

RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOST] ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP

ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO, ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala, radi isteka mandata.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1573/2019

27. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.