Na temelju članka 59. stavak (3) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 151. žurnoj sjednici, održanoj 27.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU SA RAZDJELA 1403 - FEDERALNA UPRAVA

POLICIJE NA RAZDJELE: 1003 - ZAJEDNIČKE SLUŽBE

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, 1401 - FEDERALNO

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, 2401 -

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA, 2601 - VRHOVNI SUD

FEDERACIJE BiH, 2602 - SUDSKA POLICIJA

FEDERACIJE BiH, 3501 - FEDERALNI

HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, 6101 - FEDERALNO

MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

I

 

 

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) sa razdjela 1403 - Federalna uprava policije na razdjele 1003 -Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2601 - Vrhovni sud Federacije BiH, 2602 - Sudska policija Federacije BiH, 3501 -Federalni hidrometeorološki zavod i 6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

 

 

II

 

 

Preraspodjela sredstava iz točke I ove odluke vrši se na sljedeći način:

 

Na razdjelu 1403. Federalna uprava policije umanjuje se pozicija:

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 673.851,00 KM

UKUPNO: 673.851,00 KM

Na razdjelima povećava se pozicija;

1003 - Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 9.120,00 KM

1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 182.763,00 KM

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 314.869,00 KM

2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 33.500,00 KM

2601 - Vrhovni sud Federacije BiH

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 10.000,00 KM

2602 - Sudska policija Federacije BiH

- ek. kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 100.000,00 KM

3501 - Federalni hidrometeorološki zavod

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 11.001,00 KM

6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

- ek. kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i   rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 12.598,00 KM

UKUPNO: 673.851,00 KM

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo financija - Federalno ministarstvo finansija, Federalna uprava policije, Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni hidrometeorološki zavod i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1572/2019

27. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.