Na osnovu člana 61, stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana ll. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019, godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19, 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. hitnoj sjednici, održanoj 27.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019, GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

 

 

I

 

 

Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/J9) odobrava se izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike razdjel 51, glava 5101, u svrhu finansijske pomoći Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić i Pučkoj kuhinji u Mostaru u iznosu 100.000,00 KM na ekonomski kod 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama i to;

- Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, iznos 60.000,00 KM;

- Pučkoj kuhinji u Mostaru, iznos od 40.000,00 KM.

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12, glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1571/2019

27. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.