Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 8. i 9. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Isp. i 66/13), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O KATEGORIZACIJI LOKALNE CESTE OSANICA -PRAČA U REGIONALNU CESTU SA OZNAKOM R-448a

 

 

I

 

 

Lokalna cesta Osanica - Prača kategorise se u regionalnu cestu sa oznakom R-448a.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona i Grad Goražde.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1563/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.