Na temelju članka 115. stavak (2), Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i HVcegpvine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA

U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE U MOSTARU, ULICA ANTE

STARČEVIĆA BB, FEDERALNOM MINISTARSTVU

UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOJ UPRAVI

POLICIJE

 

 

I

 

 

Poslovni prostor površine 43,20 rn2 (uredi broj 502, 503 i 503a) na petom katu zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, ulica Ante Starčevića bb, izgrađene na k.č. 1322/5, upisane u z.k. uložak broj 9391 K.O. Mostar, daje se na korištenje Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova -Federalnoj upravi policije za smještaj Terenskog ureda Mostar za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona 10 i Unsko-sanskog kantona.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa Federalnim ministarstvom unutarnjih poslova - Federalnom upravom policije zaključi ugovor o korištenju poslovnog prostora iz točke I ove odluke, u kojem će biti definirana prava i obveze ugovornih strana i zapisnički izvrši predaju predmetnog prostora, te o istom informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1562/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.