Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA

POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

IZ OIEiEK ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK (JN2020) za prvi kvartal 2020. godine.

 

 

II

 

 

Jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (JN2020) za prvi kvartal 2020. godine utvrđuje se u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost (PDV).

 

 

III

 

 

Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

 

 

IV

 

 

Opskrbljivač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja krajnjem kupcu po osnovu isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos ukupne naknade za poticanje.

 

 

V

 

 

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za poticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za;

1)     isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegiranih proizvođača,

2)     pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK,

3)     plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balanciranja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

 

 

VI

 

 

(1)    Za fakturiranje i naplatu naknada za poticanje od krajnjih kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercego­vine zadužuju se:

J)      odabrani opskrbljivač za kupce koji su odabrati svog opskrbljivača i imaju zaključen ugovor o opskrbi, a nisu u sustavu javne opskrbe, odnosno pružanja univerzalne usluge,

2)     rezervni opskrbljivač koji je preuzeo opskrbu onih kvalificiranih kupaca koje je njihov opskrbljivač prestao opskrbljivati,

3)     javni opskrbljivač, za kupce koji su u sustavu javne opskrbe, odnosno pružanja univerzalne usluge i

4)     Operator za OIEiEK za one kvalificirane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite potrebe.

(2)    Subjekti iz stavka (1) ove točke su obvezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikljupljena sredstva od naknade za poticaj, najkasnije, do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se u razdoblju od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.

 

 

V broj 1561/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.