Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA

PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE

ENERGIJE IZ OIEiEK ZA PRVI KVARTAL

2020. GODINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK (JN2020) za prvi kvartal 2020. godine.

 

 

II

 

 

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (JN2020) za prvi kvartal 2020. godine utvrđuje se u visini od 0,002555 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost (PDV).

 

 

III

 

 

Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

 

 

IV

 

 

Snabdjevač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja krajnjem kupcu po osnovu isporučene i prodate električne energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i i/nos ukupne naknade za podsticanje.

 

 

V

 

 

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK raspolaže i koristi ih za:

1)      isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača,

2)     pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za OiEiEK,

3)     plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansi­ranja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK.

 

 

VI

 

 

(1)    Za fakturisanje i naplatu naknada za podsticanje od krajnjih kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine, zadužuju se:

1)     odabrani snabdjevač za kupce koji su odabrali svog snabdjevača i imaju zaključen ugovor o snabdije­vanju, a nisu u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge,

2)      rezervni snabdjevač koji je preuzeo snabdijevanje onih kvalifikovanih kupaca koje je njihov odabrani snabdjevač prestao da snabdijeva,

3)     javni snabdjevač, za kupce koji su u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i   

4)     Operator za OIEiEK za one kvalifikovane kupce koji samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite potrebe.

(2)    Subjekti iz stava (1) ove tačke su obavezni na račun Operatora za OIEiEK doznačiti prikljupljena sredstva od naknade za podsticaj najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se u periodu od 01.01.2020. godine do 31.03.2020. godine.

 

 

V broj 1561/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.