Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 6. stav (3) tačka b) Uredbe o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14, 58/14, 75/14 i 20/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 173. sjednici, održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU PLANA RADA AGENCIJE ZA REVIZIJU

PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvaja Plan rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

I

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 190/2019

27. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.