Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA

DŽENETIĆA ČIKMA BROJ 8 FINANSIJSKO-

INFORMATIČKOJ AGENCIJI

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj površine 159,98 m2, koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. (1962/1, K.O. Sarajevo XI, daje se na privremeno korištenje period od pet godina, Finansijsko-informatičkoj agenciji, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijelj Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje strukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefon odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnoj prostora iz tačke I ove odluke) i izvrši zapisničku predaju.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1560/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.