Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA AVDE

SMAJLOVIĆA BROJ 5/PR., SAVEZU OSOBA S

INVALIDITETOM FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Avde Smajlovića broj 5/pr., površine 61,00 m2, koji se nalazi u stambeno-poslovnoj zgradi izgrađenoj na k.č. 2716/1, K.O. Sarajevo II, daje se na privremeno korištenje, na razdoblje od pet godina, Savezu osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa Savezom osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnog prostora iz točke I ove odluke).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1559/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.