Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne J Hercego­vine, na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

POSLOVNOG PROSTORA U SARAJEVU, ULICA

ISMETA MUJEZINOVIĆA BROJ 26, HUMANITARNOJ

ORGANIZACIJI "MERHAMET" MDD REGIONALNI

ODBOR SARAJEVO

 

 

I

 

 

Poslovni prostor u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezmovića broj 26, površine 43,47 m² koji se nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č. 2255/1, K.O. Sarajevo V, daje se na privremeno korištenje na period od pet godina, Humanitarnoj organizaciji "Merhamet" MDD Regionalni odbor Sarajevo, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infra­strukture (ulrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza olpada i drugih obaveza nastalih korištenjem poslovnog prostora iz tačke I ove odluke).

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1557/2019

23. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.