Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 204. sjednici, održanoj 23.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRIJENOSU NABAVLJENOG INFORMACIJSKOG

SUSTAVA ZA INTEROPERABILNOST (IIS) U OKVIRU

PROJEKTA "TEHNIČKA POTPORA ZA

UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA I

INSTITUCIONALNO JAČANJE" (ICIS), KRAJNJIM

KORISNICIMA

 

 

I

 

 

Odobrava se krajnjim korisnicima prijenos Informacionog sustava za interoperabilnost (IIS):

- I1S za Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

- IIS za Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

- Licence za servisne adaptere za Federalnu upravu za inspekcijske poslove nabavljenih u okviru imple­mentacije Projekta "Tehnička potpora za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje" (ICIS).

Lista krajnjih korisnika iz stavka (1) ove točke i specifikacija nabavljenih    stalnih sredstava, sa iskazanim financijskim vrijednostima, sastavni su dio ove odluke (Privitak 1).

 

 

II

 

 

Ukupna knjigovodstvena vrijednost navedenog Informacijskog sustava za interoperabilnost (IIS) na temelju Ugovora je 1.43p.802,36 KM od čega je:

- 705.401,18 KM - IIS za Generalno tajništvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

- 705.401,18 KM - IIS za Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i

- 20.000,00 KM - Licence za servisne adaptere za Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Federalna uprava za inspekcijske poslove da, na temelju ove odluke, sa krajnjim korisnicima iz točke I ove odluke, sačini ugovor o prijenosu stalnih sredstava, sukladno točki 3. stavak (4) "Instrukcije kojom se utvrđuje metodologija za prijenos nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim korisnicima i podnošenje završnog izvješća o završetku projekta" ("Službene novine Federacije BiH", broj 111/12).

Zadužuju se krajnji korisnici da dodijeljena sredstva knjigovodstveno evidentiraju, suglasno računovodstvenim propi­sima u.Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalna uprava za inspekcijske poslove i krajnji korisnici iz točke I ove odluke, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1551/2019

23. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.